ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel Telepati 2 kurumumuz bireylerin ihtiyacına ve eğitimine özel yollar ile süreç başlatmaktayız.

- Eğitimde amaçlanan hedefler çocuklarımızın ihtiyacına göre seçilerek   karma eğitim modeli uygulanmaktadır.

- Eğitim modellerimiz; davranışçı yaklaşım, analitikçi yaklaşım, duyusal yaklaşım, bilişsel yaklaşım, Floortime, Pecs ve Frostik (gelişimsel görsel algı eğitim modeli)’den oluşmaktadır

- Kurumumuzda eğitim alan bireylere ihtiyacına göre farklı bireysel eğitim programı uygulanmakta, aileye verilen haftalık veya günlük eğitim programı ile sürecin desteklenmesi sağlanmaktadır.

- Aileler arzu ettikleri takdirde kameralı sistemden ya da gözlem penceresinden çocuklarının eğitimini izleyebilmektedirler.

- Okula giden bireylerin devam ettikleri okulun rehber öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri ile işbirliği yapılarak, gelişim süreçleri hakkında bilgi verilmektedir.

- Doktor kontrolünde olan fiziksel ya da zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyon sürecindeki gelişmeler ve tedavisi gerekli görüldüğünde işbirliği içinde yapılmaktadır.

BİREYSEL EĞİTİM SÜRECİ

Bireysel özel eğitim; normal gelişim gösteren bireylerden  farklı olan ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin  en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliğini  engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.

Çocukla uzman eğitici arasındaki kişisel değerlerde olan özenli bir ilişki türü, gelişimsel eğitimsel içerikli özel bir çalışmadır.

Bireysel Öğrenme Özellikleri ve Stratejilerinin Analizi

Uygulanacak olan özel eğitim programının faydalığı ve geçerliliğinde bireyin öğrenme özellikleri, düşünme biçimleri ve bunları nasıl kullandığının bilinmesi, doğru uygulama stratejilerinin belirlenmesi ve bireyin başarısını % 100 oranında etkilemektedir.  Bu nedenle okullarda program oluşturma aşamasında bireyin aşağıdaki özellikleri detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve bu sayede etkili program süreçlerine ulaşılabilinecektir.

PERFORMANS RAPORU

Elde edilen bütün bilgilerden sonra, çocuğun düzeyini  özetlemek gerekir. Bu özet, çocuğun yapabildiklerine  ilişkin eğitsel bildirimleri oluşturur.

–  Öğrenciye ilişkin güncel bilgileri içermelidir.

–  Çocuğun yaptıkları açık ve belirgin bir şekilde, hangi sıklıkta ve ne kadar doğru yaptığı belirtilmelidir.

–  Öğrencinin yaptıkları özetlenirken; kazanmış olduğu davranışlar ve kazanması   gereken davranışlar,gereksinimler, yazılmalıdır.

–  Öğrencinin zayıf olduğu alanlar belirtildiği gibi güçlü olduğu alanlarda belirtilmelidir.

–  Çocuğu ve yaptıklarını betimlemek için hiçbir zaman etiketler kullanılmamalıdır.

–  Örneğin “hiperaktif”, “hafif öğrenme güçlüğü”, “pasif saldırgan”, “kişilik bozukluğu”, “zihin engelli”, “az gören”…Bunlar standartlaştırılmış testlerin sonuçlarıdır. Bu ifadeler dosyada yer alabilir ama eğitsel performansın özetlendiği bölümde olmamalıdır.

–  Çocuğun  yetersizliğinden hangi eğitim alanlarının etkilendiği açıkça belirtilmelidir.


Bireysel eğitim programı oluşturma süreci bireyin mevcut performans düzeyinden hareketle planlama süreci çerçevesinde bireyle çalışılacak uzun ve kısa dönemli hedefler saptanır.

Öğrencinin hali hazırdaki performans düzeyinden yola çıkarak ,
Öğrenciyle çalışılacak uzun ve kısa dönemli amaçlar belirlenir.
Öğretimde kullanılacak uygun yöntem belirlenir ,
Etkinlikler planlanır ve materyaller biçimlendirilir.
İlgili birim uzmanları arasında program uygulayacak uzmanlar belirlenir .
Değerlendirme yöntemleri ve ödül mekanizmaları belirlenir.


 AMAÇLAR

Uzun dönemli amaçlar: Öğrencinin performans düzeyi dikkate alarak bir öğretim yılı sonunda başaracağı becerilere ilişkin bildirimlerdir.

Kısa dönemli amaçlar: Uzun dönemli amaca ulaşmayı sağlayacak olan bildirimlerdir. Bir anlamda uzun dönemli amacın belli bir mantık çerçevesinde basamaklandırılmış şeklidir. Gerçekleştirilen her kısa dönemli amaç, uzun dönemli amaca bir adım daha yaklaştığımızın bir göstergesidir. Kısa dönemli amaçlar, ölçülebilir, gözlenebilir olarak yazılmalı ve mutlaka kabul edilebilir bir ölçüt içermelidir.
Değerlendirme: Bireyselleştirilmiş eğitim programının en önemli öğesi değerlendirmedir. Uzun ve kısa dönemli amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlenmesi gerekir. Öğretimin etkili olup olmadığına ilişkin yorum yapabilme ve etkili değilse çocuğun yerleştirilmesinden, öğretim tekniklerine değin alınan kararların hatalı ve eksik uygulamaların belirlenmesi değerlendirmeden elde edilen sonuçlara bağlıdır.
 Bu bölümde, değerlendirmenin yanı sıra değerlendirme zamanları (hangi aralıklarla yapılacaktır, ne kadar süre ile değerlendirilecek v.b.) değerlendirme teknikleri ve değerlendirmeden sorumlu olan kişiler belirtilmelidir.

Bireysel Eğitim Süreç ve Özellikleri

Bireysel eğitim programlarının uygulama , izleme ve değerlendirme aşamaları , sürecin en önemli bölümleri olarak düşünülür.

İyi düzenlenmiş ve iyi uygulanan bir değerlendirme ve izleme süreci olmasa çok iyi hazırlanmış bir BEP dahi başarısız olur. Öğrencinin bireysel eğitim programını uygulamaktan sorumlu kişiler, eğitim ortamında uygulama ve programın işlevselliğini ve çocuğun başarısını da değerlendirirler . Bireysel eğitim programları , çalışılacak hedefler ve kullanılacak yöntemlerin yanı sıra uygulama ve değerlendirme süreçlerini de içine alır .  uygulama aşamasında oluşan her türlü yenilik ve farklılık , çocuğun  duygu durumu BEP sürecine yeni veriler olarak kaydedilir .

Öğrenme ve kazanımların transferi

İyi  ve etkili hazırlanmış bir bireysel eğitim programında amaç sadece uzun ve kısa dönemli amaçları  iyi belirlemek, öğretimde kullanılacak doğru yöntemler belirlemek ve uygulamak, sonuçları değerlendirmek ibaret değildir. Bireyin ve ailesinin günlük yaşamlarında yaratılabilecek fark ve değişiklikler bir programın kalitesini belirler. Bu nedenle her program kazanımların ve öğrenilenlerin hayata yansıması boyutunu mutlaka ele alır. Yapılan aile ve okul görüşmeleri , doğal ortam gözlemleri, fırsat öğretimleri ve ev ziyaretleri bize bu önemli boyutun işlevselliğini değerlendirme imkanı tanır

BİREYSELLEŞMİŞ ÖĞRETİM PLANI

Bireyselleştirilmiş Öğretim Uyarlamaları (BÖP)

Bireyselleştirilmiş öğretim uyarlamaları özel gereksinimli öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alan kısa dönemli amaçların nasıl gerçekleştirileceğinin uygulamaya aktarılmasıdır. Bu bir anlamda özel gereksinimli öğrenci için günlük planda uyarlamalar yapılması anlamına da gelmektedir. Her sınıfın günlük planı, bir gün içerisinde okulda gerçekleştirilecek etkinlik dizisinden oluşur.

Öğretim uyarlamaları, çocuğun öğretiminden sorumlu öğretmen tarafından yapılır. Bu uyarlamalar öğrencinin:

BEP’nda belirlenen kısa dönemli amaçların günlük plana yerleştirilmesi,
Günlük rutinlerin özel gereksinimli çocuğa daha fazla öğretim zamanı kazandıracak şekilde planlanması,
Fiziksel çevrenin düzenlenmesi,
İletişim fırsatlarının yaratılması ve kullanılması,
Öğretim tekniklerinin nasıl kullanılacağının açıkça yazılması,
Sonuçlarının kaydedilmesi ve değerlendirilmesini içerir.

Özel Telepati 2 kurumumuz BöP:  BEP’ te ,öğrencinin gereken davranışları kazanması için,öğrencinin ve çalışanların yapması gerekenleri ayrıntılı,belirgin ve açıkça ifade eden plandır . Günlük,   haftalık  veya aylık olarak geliştirilebilir.

BÖP’ te işlenen amaçlar BEP’ teki kısa dönemli amaçlarımızdır. BEP’ te yer alan uzun dönemli amaçlara ulaşmak için kısa dönemli amaçlarımızı nasıl öğreteceğimiz konusunda bize yol gösterecek planlardır


Aşağıdaki linkten bize ulaşın

 İletişim
Mardin Özel Telepati 2 Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

HİZMETLER

 
FİZİK TEDAVİ
FİZİK TEDAVİ
 
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
 
OKUMA YAZMA EĞİTİMİ
OKUMA YAZMA EĞİTİMİ
 
GRUP EĞİTİMİ
GRUP EĞİTİMİ
 
AİLE DANIŞMANLIĞI
AİLE DANIŞMANLIĞI
 
DİL KONUŞMA EĞİTİMİ
DİL KONUŞMA EĞİTİMİ
 
ÖZBAKIM BECERESİ KAZANDIRMA
ÖZBAKIM BECERESİ KAZANDIRMA
 
DOWN SENDROMU EĞİTİM
DOWN SENDROMU EĞİTİM
 
OTİZM
OTİZM
 
ZİHİNSEL ENGELLİLER
ZİHİNSEL ENGELLİLER


whatsapp